Marcin Kokoszka Go BIG or Go HOME

Marcin Kokoszka

Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ GO BIG OR GO HOME.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

 1. GO BIG OR GO HOME SP. Z O.O., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000629103, posiadająca NIP: 9691619556 oraz REGON: 364979418 Kolejowa nr 6, lok—44-180 Kotulin poczta Toszek – (dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Zamówieniu lub Formularzu upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone w Formularzu lub Zamówieniu). (zwaną dalej w skrócie: „GO BIG OR GO HOME” , Organizatorem lub Administratorem danych osobowych),
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w ramach Sklepu (Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Umowa – umowa Sprzedaży Towarów lub Usług zawarta między Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 4. Regulamin - zbiór zasad regulujących stosunek prawny GO BIG OR GO HOME oraz Klienta.
 5. Formularz – papierowa forma złożenia Zamówienia na szkolenia i inne wydarzenia Go Big Or Go Home, stosowana podczas wydarzeń stacjonarnych.
 6. Zamówienieczynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu online lub Formularza w przypadku wydarzeń stacjonarnych, określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Wydarzenie – usługi prezentowane w ramach sklepu Online, w szczególności szkolenia.
 8. Grupa klientów - więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone GO BIG OR GO HOME, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 9. Oferta GO BIG OR GO HOME zawiera następujące wydarzenia:
 • Szkolenie „Rozwiń Swoją Firmę” 1 dzień
 • Szkolenie „Marketing w Małej Firmie” 1 dzień
 • Szkolenie „Marketing w Małej Firmie PRO” 1 dzień
 • Pakiet Szkoleń: „Marketing w małej Firmie”, „Marketing w Małej Firmie PRO”

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje do wiadomości że wspólnie z Formularzem stanowią one Umowę pomiędzy Klientem a GO BIG OR GO HOME.
 2. Klient obowiązuje się zapłacić GO BIG OR GO HOME za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie określonym w Zamówieniu/Formularzu.
 3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Zamówieniu.
 4. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i przetwarzanie wizerunku ( nieodpłatne i nieograniczone w czasie) osoby uczestniczącej w wydarzeniu w celach marketingowych i reklamowych we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook Marcin Kokoszka oraz Go Big Or Go Home , a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.
 6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, osoba trzecia zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu do którego link znajduje się tutaj. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA. Osoba trzecia jest zobowiązana do dostarczenia oświadczenia najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia. Za braki w dostarczeniu odpowiada klient.

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania GO BIG OR GO HOME na adres podany w 1 a lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@marcinkokoszka.com o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm. i do niniejszego Regulaminu).
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, GO BIG OR GO HOME niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy GO BIG OR GO HOME zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które odbyło się w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby GO BIG OR GO HOME organizowało nowe Wydarzenie. GO BIG OR GO HOME nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwot zgłoszonym uczestnikom.

 1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 250 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego lub 500 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 250 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.
 2. Niezależnie od opłaty za przeniesienie terminu szkolenia, w przypadku zmiany terminu szkolenia nie zawierającego w cenie lunchu, na szkolenie, które zawiera w cenie lunch Uczestnik zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w terminie 3 dni (jednak nie później jak 3 dni przed szkoleniem). W przypadku zmiany terminu szkolenia zawierającego w cenie lunch, na szkolenie, które nie zawiera w cenie lunchu Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy w cenie szkoleń.
 3. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do GO BIG OR GO HOME w terminie do 14 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia na adres podany w pkt. 1 a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@marcinkokoszka.com
 4. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez GO BIG OR GO HOME wolnych miejsc na zakupione Wydarzenie.
 5. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie GO BIG OR GO HOME, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje GO BIG OR GO HOME.

 1. GO BIG OR GO HOME może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez GO BIG OR GO HOME oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
 3. GO BIG OR GO HOME zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu oraz miejsca W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Zamówieniu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 4. GO BIG OR GO HOME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez GO BIG OR GO HOME lub na wskutek działania siły wyższej.

1. Przeniesienie prawa do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia GO BIG OR GO HOME najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.

2. Powiadomienie o, którym mowa w 6 powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
 • planowany termin wydarzenia,
 • imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.

3. Powiadomienie o, którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres  sklep@marcinkokoszka.com

4. GO BIG OR GO HOME zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli GO BIG OR GO HOME i nie wymaga uzasadnienia.

 1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Zamówieniu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.
 2. GO BIG OR GO HOME nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych, w tym przekroczenia terminów umożliwiających zakup w cenie promocyjnej. Każdorazowe odstępstwo jest decyzją Go Big Or Go Home.

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością GO BIG OR GO HOME. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną GO BIG OR GO HOME osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez GO BIG OR GO HOME formuły czy scenariuszy.

GO BIG OR GO HOME zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:

 1. Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
 2. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 3. Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.

 1. Reklamację dotyczącą usługi szkoleniowej można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po przekroczeniu ww. terminu.
 2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym ( na adres: ul. Dunikowskiego 10, 44-00 Giiwce) lub osobiście pod adresem Gliwice (44-100) ul. Dunikowskiego 10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
  b) Dane kontaktowe zgłaszającego
  c) Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
  d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
  e) Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne).
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu jej otrzymania. w uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub drogą elektroniczną.

 1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. GO BIG OR GO HOME nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów GO BIG OR GO HOME.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności Regulamin dostępny na stronie https://marcinkokoszka.com/regulamin, a następnie właściwe przepisy prawa.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym lub na stronie internetowej jest GO BIG OR GO HOME (punkt 1 lit a) – dalej jako: ADO
 2. ADO będzie przetwarzał podane przez Ciebie w Formularzu dane osobowe w celu:
  • zawarcia umowy (podjęcia czynności przed zawarciem umowy) o realizację szkoleń objętych ofertą lub świadczenia doradztwa w zakresie objętym wybranym pakietem (podstawa z 6 ust. 1 lit. b RODO);

Polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://marcinkokoszka.com/polityka-prywatnosci/

Wersja z dnia 23.10.2019