Marcin Kokoszka Go BIG or Go HOME

Marcin Kokoszka

Regulamin

REGULAMIN DORADZTW Marc.in Marcin Kokoszka

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

a) Marc.in Marcin Kokoszka NIP: 9691491145 oraz REGON: 241676386 ul. ul. Dunikowskiego 10. 44-100 Gliwice, poczta Gliwice – (dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Zamówieniu lub
Formularzu upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone w Formularzu lub Zamówieniu)., zwany dalej Wykonawcą,
(zwaną dalej w skrócie: „Marc.in” , Organizatorem lub Administratorem danych osobowych),
b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca
produkty i/lub usługi wskazane w ramach Sklepu (Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwany dalej Zamawiającym,
c) Umowa – umowa Sprzedaży Towarów lub Usług zawarta między Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
d) Regulamin - zbiór zasad regulujących stosunek prawny Marc.in Marcin Kokoszka oraz Klienta.
e) Formularz – papierowa forma złożenia Zamówienia na szkolenia i inne wydarzenia Marc.in Marcin Kokoszka, stosowana podczas wydarzeń stacjonarnych.
f) Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu online lub Formularza w przypadku wydarzeń stacjonarnych, określonych Towarów
lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w Regulaminie.
g) Doradztwo Biznesowe – usługa prezentowana w ramach sklepu Online.
h) Doradztwo Oddłużeniowe - usługa prezentowana w ramach sklepu Online
i) Konsultacja Prawna – usługa prezentowana w ramach sklepu Online, dalej w szczególności:
• Doradztwo Biznesowe Marcina Kokoszki
• Doradztwo Oddłużeniowe Marcina Kokoszki
• Pakiet 5 Doradztw Biznasowych z Marcinem Kokoszką
• Pakiet 10 Doradztw Biznesowych z Marcinem Kokoszką
• Pakiet 20 Doradztw Biznesowych z Marcinem Kokoszką

 1. 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami oraz potencjałem, w szczególności kadrowym oraz organizacyjno-technicznym, a także wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego wykonania Umowy
  2.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi doradztwa biznesowego/oddłużeniowego, polegające na:
  - analizie sytuacji biznesowej/oddłużeniowej Zamawiającego i przygotowanie propozycji naprawczej i propozycji poprawy sytuacji biznesowej/oddłużeniowej,
  - przygotowaniu i przedstawieniu (ustne) zestawu ćwiczeń praktycznych mających na celu poprawę efektywności i organizacji pracy/finansów.
  - przedstawieniu sposobów restrukturyzacji zobowiązań,
  - przedstawieniu opinii (ustnej ) dotyczących budowania zespołu,
  - przedstawieniu opinii (ustnej ) na temat doboru strategii marketingowej.
  3. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy wszelkich informacji oraz udostępniać wszelkie dokumenty, w których jest posiadaniu, niezbędne do realizacji umowy. Jeżeli brak
  informacji lub dokumentów, lub ich niekompletność ze strony Zamawiającego spowoduje brak możliwości realizacji prac przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
  poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca ustala z Zamawiającym sposób kontynuowania prac.
  4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zdarzeniach prawnych i faktycznych, mogących mieć wpływ na prawidłową realizację umowy.

 1. 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami a także wiedzą prawniczą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego wykonania Umowy.
  2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy.
  3. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do świadczenia usług pomocy prawnej przy zachowaniu należytej staranności, wynikającej
  z wiedzy prawniczej, zasad etyki oraz zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
  4. Zastąpienie osoby wchodzącej w skład Zespołu inną osobą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić zgody, jeżeli Wykonawca wykaże, że nowa
  osoba posiada kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana.
  5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi w przypadku:
  1) konfliktu interesów,
  2) szczególnej zawiłości sprawy,
  3) nieuczciwych intencji Klienta,
  4) sytuacji, gdy zapytanie Klienta zawiera treści powszechnie uważane za obraźliwe lub naruszające dobra osobiste osób trzecich.
  6.Jeżeli porada prawna nie może zostać udzielona przez Wykonawcę ze względu na zbytnią złożoność sprawy, wówczas ustalany jest termin nie przekraczający 14 dni, na dostarczenie drogą mailową odpowiedzi na zadane podczas konsultacji pytania.

 1. 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje do wiadomości że wspólnie z Formularzem stanowią one Umowę pomiędzy Klientem a Marc.in Marcin Kokoszka
  2. Klient obowiązuje się zapłacić Marc.in Marcin Kokoszka za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie określonym w Zamówieniu/Formularzu.
  3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Zamówieniu.
  4. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności
  na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online,
  oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę
  wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką
  zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i przetwarzanie wizerunku ( nieodpłatne i nieograniczone w czasie) osoby uczestniczącej w wydarzeniu w celach marketingowych i reklamowych we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook Marcin Kokoszka i Marcin Kokoszka - Go Big Or Go Home , a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Marc.in Marcin Kokoszka na adres podany w pkt. 1 a lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@marcinkokoszka.com o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.
Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r.(Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm. i do niniejszego Regulaminu)
3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, GO BIG OR GO HOME niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Marc.in Marcin Kokoszka zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

1. Klient podczas zakupu dokonuje rezerwacji terminu poprzez wybór dnia z udostępnionego kalendarza. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia
po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu skorzystania z doradztwa.
2. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do Marc.in Marcin Kokoszka najpóźniej na 24 h przed wyznaczonym terminem doradztwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@marcinkokoszka.com
3. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Marc.in Marcin Kokoszka wolnego terminu.

 1. 1. Marc.in Marcin Kokoszka może dokonać zmiany terminu doradztwa, z powodów niezawinionych przez Marc.in oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby
  Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej.
  2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do zaproponowania innego terminu, dogodnego również dla Wykonawcy.

 1. 1. Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone będą na podstawie swojego doświadczenia Wykonawcy, przebytych przez niego szkoleń z należytą starannością. Wykonawca nie
  ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Zlecającego zaplanowanych rezultatów biznesowych. Przedstawiona w trakcie realizacji zlecenia opinia nie ma charakteru
  wiążącego względem organów administracji państwowej.
  2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność wyłącznie w granicach dochowania należytej staranności w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy.
  3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania działań przez Zamawiającego, jak również za skutki decyzji i działań podejmowanych przez
  Zamawiającego w związku z realizacją zadań będących przedmiotem niniejszej umowy.
  4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się
  przez Wykonawcę z obowiązków umownych (terminu, zakresu przedstawienia opinii) lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do
  Zamawiającego.

1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Zamówieniu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.
2. Marc.in Marcin Kokoszka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych,
w tym przekroczenia terminów umożliwiających zakup w cenie promocyjnej. Każdorazowe odstępstwo jest decyzją Marc.in Marcin Kokoszka.

 1. 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Marc.in Marcin Kokoszka. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
  2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie
  ma prawa powielać oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Marc.in Marcin Kokoszka osobom trzecim.
  3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
  4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie
  może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

 1. 1. Reklamację dotyczącą usługi doradztwa można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia. Wykonawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez
  rozpatrzenia reklamacji złożonych po przekroczeniu ww. terminu.
  2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym ( na adres: ul. Dunikowskiego 10, 44-00 Gliwice) lub osobiście pod adresem Gliwice (44-100) ul.
  Dunikowskiego 10. Dopuszczalne jest złożenie Reklamacji pisemnej z własnoręcznym podpisem i przesłanie jej skanu na adres mailowy: sklep@marcinkokoszka.com
  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
  b) Dane kontaktowe zgłaszającego
  c) Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
  d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
  e) Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne).
  3. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu jej otrzymania. w uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje
  prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację
  zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub drogą elektroniczną.

 1. 1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  3. Marc.in Marcin Kokoszka nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa
  podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Marc.in Marcin Kokoszka.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności Regulamin dostępny na stronie https://marcinkokoszka.com/regulamin, a następnie właściweprzepisy prawa.

1. Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym lub na stronie internetowej jest Marc.in Marcin Kokoszka (punkt 1 lit a) – dalej jako: ADO
2. ADO będzie przetwarzał podane przez Ciebie w Formularzu dane osobowe w celu:
a) zawarcia umowy (podjęcia czynności przed zawarciem umowy) o realizację szkoleń objętych ofertą lub świadczenia doradztwa w zakresie objętym wybranym pakietem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
Polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://marcinkokoszka.com/polityka-prywatnosci/

Wersja z dnia 22.04.2024 r.